Jakou vodu pro kojence?

Také řešíte otázku, jakou vodu použít pro vašeho drobečka? Musím kupovat balenou? Můžu použít kohoutkovou? Důvody, které nás rodiče přivádějí řešit tuto otázku, jsou jasné – v prvé řadě nám jde zdraví našich kojenců, ale také se ptáme, zda je nutné kupovat poněkud dražší balenou vodu, která se navíc pronese při cestě z nákupu.

Otázka vhodné vody pro kojence je také často diskutována v odborných kruzích, především se jedná o obsah dusičnanů ve vodě. Názor odborné veřejnosti na tuto problematiku má svůj poměrně dlouhý vývoj a také legislativní požadavky ohledně limitu pro dusičnany ve vodě používané pro výživu (pití i přípravu stravy) kojenců prodělali několik změn v průběhu posledních asi 50 let. V současné době není v platné legislativě zaveden žádný „kojenecký“ limit, platí pouze limit pro pitnou vodu – maximální obsah dusičnanů v pitné vodě nemá překročit 50 mg/l.

A proč jsou dusičnany tak nebezpečné? Dusičnanový limit byl původně (již v 50-tých letech minulého století) stanoven z hlediska prevence kojenecké methemoglobinémie, která muže akutně smrtelně ohrozit kojence tzv. vnitřním dušením.

Do kdy jsou kojenci ohroženi

Ohrožení kojenců methemoglobinémií je aktuální zhruba do věku 3 měsíců, kdy se v žaludku dítěte zvyšuje množství kyseliny chlorovodíkové a tím dochází ke zničení většiny baktérií, které přeměňují dusičnany na dusitany. V době, kdy je dítěti 6 měsíců, je jeho trávicí systém plně vyvinutý a nevyskytují se v něm žádné bakterie přeměňující dusičnany na dusitany. U starších dětí a dospělých jsou dusičnany absorbovány a vylučovány a methemoglobinémie u nich už dále nehrozí.

Kojenecká methemoglobinémie

Nemoc, která ohrožuje kojence při vysokém příjmu dusičnanů, se nazývá methemoglobinémie. V zažívacím traktu se dusičnany vlivem některých druhů baktérií redukují na dusitany, které po vstřebání do krve způsobí přeměnu krevního barviva hemoglobinu na methemoglobin, který váže kyslík, v důsledku čehož dochází ve tkáních k nedostatku kyslíku, který se v první fázi projeví modráním kůže a rtu, při prohloubeném stavu bez včasné terapie pak skutečným dušením a poškozením funkcí mozku až selháním základních životních funkcí.

V roce 1945 byl v odborné literatuře poprvé popsán případ z USA, kdy bylo dokázáno, že tuto nemoc způsobila pitná voda s vysokým obsahem dusičnanů. V ČR je v posledních letech výskyt této nemoci naprosto ojedinělý.

Nejviditelnějším příznakem nemoci je namodralá barva kůže, zvláště v okolí očí a úst. Dítě s těmito příznaky by mělo být okamžitě převezeno do nemocnice.

Vodovodní voda

Můžu tedy použít kohoutkovou vodu pro kojence? Kvalita pitné vody, která je do našich domácností dopravována vodovodním potrubím, je dána legislativně – konkrétně vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V podmínkách ČR můžeme obecně říci, že pitná voda, kterou odebíráme prostřednictvím vodovodu, je na vysoké úrovni.

Obecně platí, že voda, která vyhovuje všem požadavkům na pitnou vodu (podle výše uvedené vyhlášky), by měla být vhodná i pro děti. Současné limity jsou v mnoha případech nastaveny právě s ohledem na specifické potřeby kojenců, což platí i v případě dusičnanů, přičemž výše zmíněný limit 50 mg/l je hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací.

Podle názoru odborníků, lze předpokládat, že voda je pro kojence bezpečná, pokud podle aktuálních rozborů splňuje všechny požadavky na pitnou vodu. Nicméně je doporučováno před použitím kohoutkové vody pro kojence ji krátce převařit. Důvod převaření je prevence před náhodným mikrobiologickým znečištěním, přičemž pro tento účel stačí vodu pouze nechat projít varem. Kromě toho se doporučuje po delší stagnaci vody v domovním rozvodu (např. v noci) krátké odpuštění vody.

Pozor ale ještě na jednu věc. Dodavatel vody je zodpovědný pouze za kvalitu vody dodanou po přípojku. Od tohoto místa už si za kvalitu vody zodpovídáme my spotřebitelé. Pro použití vody z vodovodu pro kojence se samozřejmě předpokládá, že naše domovní rozvody jsou zhotoveny z nezávadných materiálů.

Kde mohu zjistit, jaká je kvalita naší vody

Informace o kvalitě vám dodávané pitné vody jistě ochotně sdělí vodárenská společnost, jež vám vodu dodává – spotřebitel má právo znát aktuální informace o kvalitně dodávané pitné vody. Pokud si nejste na základě dodaných informací jisti, zda je voda vhodná a bezpečná pro kojence, můžete se s tímto dotazem obrátit na územní pracoviště krajské hygienické stanice.

Jak je na tom balená

Balená kojenecká voda se v tehdejším Československu začala objevovat v 80. letech. Důvodem, proč byla doporučována k přípravě dětské výživy, byla skutečnost, že v té době ještě nedosahovala voda z vodovodu na všech místech naší republiky složení optimálního pro citlivý organizmus kojenců.

Vzhledem k tomu, že dnes pitná vody ve většině případů vyhovuje přísným evropským normám, které jsou pro přípravu kojenecké stravy dostatečné, lze balenou kojeneckou vodu vnímat jako náhradní řešení pro případ, že si kvalitou pitné (vodovodní) vody či z vlastní studny nejsme jisti.

Požadavky na kvalitu balené kojené vody jsou dány vyhláškou č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy. Podle definice v této vyhlášce jde o výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, který je vhodný pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel. Podstatné je, že zde není povolena žádná úprava chemismu vody. Jde tedy o vodu, pro kterou platí výrazně přísnější požadavky na kvalitu než v pro pitnou vodu. Je důležité vyzdvihnout, že přísnější hodnoty zde nejsou stanoveny z hlediska zdravotního, ale jde spíše o deklaraci toho, že se má jednat o kvalitnější vodu k pití a proto nemá obsahovat žádné nežádoucí látky.

V obchodech se můžete setkat i s balenou vodou, která je označena jako „vhodná pro přípravu kojenecké stravy“. Jde o přírodní minerální nebo pramenitou vodu, která je určitým způsobem upravena tak, aby následně vyhovovala ve všech ukazatelích požadavkům na vodu kojeneckou.

Jakou tedy?

Je třeba si uvědomit, že v České republice je obecně vysoká kvalita pitné vody, navíc požadavky na kvalitu pitné vody jsou velmi přísně nastaveny a kvalita je také odpovídajícím způsobem kontrolována. Pokud voda odpovídá ve všech ukazatelích požadavkům na pitnou vodu, je bezpečná i pro kojence. To je stanovisko nejen odborné ale i právní, protože žádný zákon (ani jiný předpis) neříká, že by pitná voda nebyla pro kojence vhodná.

Na druhé straně kvalita balené kojenecké vody je vázána na přísnější požadavky při výrobě. Toto však nemusí nutně znamenat, že zde musí být patrný rozdíl oproti vodě kohoutkové. V ČR existuje asi 150 vodovodů zásobujících celkem asi 100 tisíc obyvatel, kde je voda svou kvalitou na úrovni vody balené kojenecké.

Zcela jiná situace je v případě, pokud patříte mezi asi 10% obyvatel ČR a odebíráte vodu z vaší vlastní studny – zde je zodpovědnost zcela na vás. Jistotu, zda je tato voda vhodná pro kojence, lze získat až provedením rozboru vody v náležitém rozsahu a za podmínky, že studni věnujete pravidelnou a náležitou péči.

Rozlišuj

  • Pitná voda
  • Kojenecká voda
  • Balená voda „vhodná pro přípravu kojenecké stravy“
  • Vodovod
  • Vlastní studna

Související odkazy

Časopis dTest provedl (2009) test zaměřený na testování vody z kohoutku v pěti velkých městech (Ostrava, Brno, Plzeň, Praha a Liberec), kromě toho byla také udělána podrobná analýzá balených vod:

  • Balené vody a pitná voda z kohoutku: Opravdu víte, co pijete?

Použitá literatura

Zpracováno na základě článku MUDr. Františka Kožíška, CSc., jehož plné znění je dostupné na stránkách Státního zdravotního ústavu (na výše uvedené adrese).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient